Lufta ndaj falsifikimit të monedhave, Hodaj: Bashkëpunim me 80 zyra homologe

Projektligji për aderimin e vendit tonë në Konventën Ndërkombëtare të luftës kundër falsifikimit të monedhës, ka si qëllim krijimin e një qendre e cila do të jetë në kontakt të drejtpërdrejt me zyrat homologe të 80 vendeve anëtare të kësaj konvente, duke krijuar një kanal preferencial komunikimi për shkëmbimin e informacionit. Kjo konventë vjen si nevojë e rrugëtimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Europian. Zv/ministri i Brendshëm, Julian Hodaj, gjatë një interviste për Agjencinë Telegrafike Shqiptare, thotë se përmes kësaj konvente Shqipëria do të ndërtojë një zyrë qendrore që do jetë në kontakt të vazhdueshëm me agjencitë ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit sa i takon luftës ndaj falsifikimit të parave. ”Qeveria shqiptare ka sjellë në Kuvend një propozim për aderimin në një konventë ndërkombëtare në luftën kundër falsifikimit të monedhës. Është një konventë që shërben si një instrument për bashkëpunimin ndërkombëtar, janë më shumë se 80 shtete pjesëmarrëse”.

Sipas Hodaj, ky projektligj nuk vjen si nevojë e shfaqjes së këtij fenomeni në vendin tonë, por si pjesë e rrugëtimit të vendit tonë drejt integrimit në BE, pjesë e kapitullit 24. ”Nevoja nuk lind nga një ekzistencë e brendshme, pasi fenomeni në Shqipëri është i reduktuar dhe kufizohet vetëm në përdorimin e monedhave false. Është më tepër një pasojë e asaj qasjeje për modernizimin e legjislacionit dhe përafrimin e tij me legjislacionin e BE si dhe standardet ndërkombëtare. Do krijohet një zyrë qendrore te Policia e Shtetit që do jetë në kontakt të vazhdueshëm me Bankën e Shtetit, që është organi që prodhon monedhat dhe do jetë në kontakt të vazhdueshëm me agjencitë e tjera ligjzbatuese në vendin tonë dhe në kontakt me zyrat homologe të krijuara në më shumë se 80 shtete anëtare”.

Ky projektligj ka për qëllim aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare për luftën kundër falsifikimit të monedhës, nënshkruar në Gjenevë, në 20 prill 1929. Kjo konventë siguron parandalimin dhe dënimin e veprës penale të falsifikimit të monedhës, nëpërmjet bashkëpunimit me shtetet anëtare, duke shkëmbyer informacion me anë të Zyrës Qendrore. Ky bashkëpunim pritet të realizojë objektivat në lidhje me evidentimin e shkeljeve dhe marrjen e masave të përbashkëta në luftën kundër falsifikimit të monedhës, duke respektuar legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar në fuqi. Konventa ngarkon me përgjegjësi për zbatimin palët nënshkruese të saj.

Ngritja e Zyrës Qendrore nuk do të ketë kosto shtesë, pasi do të pozicionohet në ndërtesën aktuale të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në buxhetin aktual të Policisë së Shtetit për vitin përkatës. Edhe efekte financiare shtesë në lidhje me personelin nuk do të ketë, pasi punonjësit do të jenë pjesë e strukturës aktuale të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Veprimtaritë në kuadër të kësaj konvente do të kryhen nga dy specialistë në Sektorin kundër Pastrimit të Parave dhe Aseteve, në Drejtorinë për Krimet Ekonomike dhe Financiare në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, veprimtari e cila do të shtohet në procedurat e punës së sektorit dhe drejtorisë në fjalë. Krijimi i kësaj qendre nuk do të sjellë mbivendosje me sektorët e tjerë që luftojnë krimin ekonomik e financiar në Policinë e Shtetit, pasi detyrat e qendrës janë të mirëpërcaktuara dhe të pavarura nga detyrat e sektorëve të tjerë. Institucionet që ngarkohen për zbatimin e këtij akti janë Ministria e Brendshme (Drejtoria e Përgjithshme e Policisë), si dhe Ministria e Drejtësisë.