Borxhi i jashtëm ra me 82 milionë euro për tremujorin e dytë

Borxhi i jashtëm i ekonomisë shqiptare ra me 82 milionë euro në tremujorin e dytë të këtij viti. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, stoku total i detyrimeve që sektori publik dhe privat në Shqipëri ka ndaj kreditorëve jo rezidentë zbriti në 8.34 miliardë euro. Borxhi është ndjeshëm më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, por ky është kryesisht efekti i eurobondit të emetuar nga qeveria shqiptare në tetor të vitit të kaluar.

Pikërisht borxhi qeveritar dha ndikimin kryesor në rënien e borxhit të jashtëm për tremujorin e dytë, me rreth 67 milionë euro më pak. Një ndikim në këtë rënie besohet se ka pasur edhe mbiçmimi i lekut në kursin e këmbimit, sepse statistikat e borxhit qeveritar raportohen në lekë dhe më pas konvertohen në euro për efekt të njehsimit të të dhënave në publikimin e borxhit të jashtëm.

Pjesa tjetër e rënies së borxhit të jashtëm erdhi kryesisht nga pakësimi i huadhënies së kompanive të huaja për filialet e tyre në Shqipëri. Ky zë i borxhit ra me 20 milionë euro në tremujorin e dytë të vitit.

Në vitet e fundit, rritja e borxhit të jashtëm të ekonomisë shqiptare ka qenë mjaft e moderuar dhe e përqendruar sidomos te qeveria shqiptare. Sektori bankar dhe ai privat përgjithësisht nuk ka pasur nevojë për linja financimi nga jashtë, edhe sepse tregu i brendshëm ka qenë përgjithësisht mjaft likuid. Qeveria mban 45% të totalit të borxhit të jashtëm, e ndjekur nga borxhet e ndërmarrjeve të huaja kundrejt aksionerëve të tyre me 20% dhe nga detyrimet e sektorit bankar me 17%.

/SCAN