AKU kalon në sitë furra buke, byrektore dhe fast food-e

7 gjoba me vlerë totale 2.57 milion lekë si dhe dy bllokime aktiviteti ka vendosur Drejtoria Rajonale e AKU në Tiranë dhe Shkodër pas kontrolleve të ushtruara në furra buke, byrektore dhe fast food-e. Nga këto kontrolle zyrtare ka rezultuar se disa subjekte në Tiranë dhe Shkodër/Velipojë nuk përmbushin kërkesat ligjore të sigurisë ushqimore, më konkretisht:

Nga kontrolli i ushtruar në subjektin “Furrë Buke Pastiçeri Losha” me aktivitet “prodhim dhe tregtim buke dhe produktesh pastiçerie”, Tiranë u konstatua se subjekti ushtronte veprimtarinë pa u pajisur me liçensën përkatëse “Prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”. Gjatë kontrollit të kryer u evidentua se kushtet higjeno-sanitare në ambientet e përpunimit ishin të papërshtatshme (dhoma e fermentimit kishte prani ndryshku; në ambientin e përpunimit kishte prani të sendeve të tepërta; mbetjet ishin të përhapura në të gjithë ambientin dhe nuk kishte një ambient për depozitimin e tyre; nuk dispononte librezën shëndetësore si dhe ambienti kishte nevojë për meremetime). Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se subjekti nuk dispononte planin e vetkontrollit si dhe sistemin e gjurmueshmërisë ku të identifikojë produktin që prodhon apo tregton si dhe duke mos mbajtur regjistra për pranimin e lëndës së parë.

Për shkeljet e konstatuara AKU mori masat e mëposhtme:

Gjobë 1,500,000 lekë për ushtrim të aktivitetit duke mos disponuar liçensën përkatëse,

Gjobë 300,000 lekë për mungesë të kushteve higjeno-sanitare,

Gjobë 100,000 lekë për mungesë të planit të vetkontrollit (HACCP),

Gjobë 100,000 lekë për mungesë të sistemit të gjurmueshmërisë, si dhe,

U bë bllokimi i menjëhershëm i aktivitetit deri në plotësimin e mangësive.

Nga kontrolli i ushtruar në subjektin “Muhamer Taipi” me aktivitet “Byrektore” Velipojë, Shkodër, u konstatua se subjekti nuk dispononte sistemin e gjurmueshmërisë, mungonte analiza e ujit si dhe nuk dispononte librezat shëndetësore të punonjësve. Për shkeljet e konstatuara AKU mori masën administrative “Gjobë” 150,000 lekë (për mungesë të sistemit të gjurmueshmërisë).

Nga kontrolli i ushtruar në subjektin “Halil Duli” Velipojë, Shkodër, u konstatua se subjekti ushtron aktivitetin në kushte të papërshtatshme higjeno-sanitare (në ambjent të hapur dhe me prani të pluhrave), nuk dispononte analizën e ujit të pijshëm dhe nuk kryente monitorimin e temperaturave. Për shkeljen e konstatuar AKU mori masën: i) Gjobë 300,000 lekë për mungesë të kushteve higjeno-sanitare, ii) bllokim i menjëhershëm i aktivitetit dhe produkteve deri në plotësimin e mangësive.

Nga kontrolli i ushtruar në sub jektin “Fatos Rexhmati” me aktivitet “fast food” Velipojë, Shkodër, u konstatua se subjekti nuk dispononte sistemin e gjurmueshmërisë si dhe mungonin librezat shëndetësore të punonjësve. Për shkeljet e konstatuara AKU mori masën administrative“Gjobë” 120,000 lekë për mungesë të sistemit të gjurmueshmërisë. AKU do të vijojë kontrollet rigoroze në të gjithë vendin, për të garantuar zbatimin e ligjit nga operatorët e Biznesit Ushqimor me qëllim ofrimin e produkteve ushqimore të sigurta për të gjithë konsumatorët.