Propoganda politike në rrjetet sociale, Evropa përcakton legjislacionin e ri

Vëmendje ndaj përdorimit të mesazheve politike dhe propagandistike të dërguara për përdoruesit e rrjeteve sociale (si Facebook dhe Linkedin) ose për platforma të tjera të mesazheve (si Skype, Whatsapp, Messenger): ato duhet të jenë në përputhje me rregulloret e mbrojtjes së të dhënave.

Siç tregohet nga rastet e fundit të profilizimit masiv të votuesve, është thelbësore që të mbrohet procesi zgjedhor dhe të shmanget rreziku i ndërhyrjes dhe ndikimit të jashtëm.

Ato janë ndër indikacionet e Garantuesit të Privatësisë në funksion të konsultimeve të ardhshme elektorale evropiane, gjithashtu në kuadrin rregullator të paraqitur nga Rregullorja e BE-së për mbrojtjen e të dhënave personale.

Garantuesi ka miratuar një dispozitë specifike që përcakton rregullat për përdorimin korrekt të të dhënave të zgjedhësve nga partitë, lëvizjet politike, komitetet e nxitësve, mbështetësit dhe kandidatët individualë.

Miratim kërkohet për përdorimin e numrave të telefonit që gjenden në drejtoritë telefonike dhe për këtë arsye të marrin në telefon ose të dërgojnë sms dhe e-mail.

Detyrimi i pëlqimit gjithashtu duhet të jetë në gjendje të përpunojë të dhënat në dispozicion në ueb, të tilla si, për shembull: ato të pranishme në rrjetin social dhe profilet e mesazheve; ato të marra nga forumet dhe bloget; ato të mbledhura automatikisht me softuer të posaçëm, listat e abonentëve të një ofruesi; të dhënat e publikuara në faqet e internetit për qëllime specifike të informacionit të korporatave, komerciale ose asociative.

Pëlqimi kërkohet gjithashtu për të dhënat e mbledhura gjatë ushtrimit të veprimtarive profesionale, të biznesit ose të kujdesit shëndetësor.

Pëlqimi kërkohet gjithashtu për përdorimin e të dhënave të personave të kontaktuar me iniciativa të veçanta individuale (p.sh., peticionet, faturat, referendumet, koleksionet e nënshkrimeve) dhe ato të subvencioneve të rastit.

Kushdo që synon të përdorë, duke i marrë ato nga palët e treta, të ashtuquajturat listat “konsensuale” (të dhënat e mbledhura me informacione dhe pëlqim paraprak) kërkohet të verifikojnë se detyrimet ligjore janë zbatuar në mënyrë efektive.

E njëjta vlen edhe për shërbimet e propagandës zgjedhore të ofruara nga palët e treta në favor të lëvizjeve, partive, kandidatëve.

Të dhënat e mbledhura nga mbajtësit e zyrave zgjedhore dhe zyrave të tjera publike nuk mund të përdoren në ushtrimin e mandatit të tyre të zgjedhur ose aktivitetit institucional.

Votuesit duhet të jenë gjithmonë të informuar për përdorimin që do t’iu bëhet nga të dhënave të tyre personale. Nëse të dhënat janë marrë direkt nga palët e interesuara, informacioni duhet të jepet në kohën e mbledhjes.

Për të dhënat e fituara nga burime të tjera, palët e interesuara duhet të informohen brenda një kohe të arsyeshme brenda një muaji.

Megjithatë, nëse ky përmbushje është e pamundur ose përfshin një përpjekje joproporcionale, partitë, organet politike, komitetet e nxitësve, mbështetësit dhe kandidatët individualë mund të përjashtohen nga zbulimi, me kusht që të marrin masat e duhura për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e qytetarëve, duke përdorur, për shembull , metodat e informacionit publik.

Marrë nga: ansa.it- Përgatiti: SYRI.net