Vendimi i qeverisë, 200 punësime praktikantësh në institucione! Paga deri në…

Cdo vit në institucionet shtetërore do të punësohen 200 praktikantë të cilët do të trajtohen me pagë deri në nivelin IV-b.

“Ministria përgjegjëse për rininë dërgon në ministrinë përgjegjëse për financat numrin e praktikantëve që do të punësohen në çdo institucion të administratës shtetërore, në kuadër të programit kombëtar të praktikave të punës për çdo vit buxhetor.

Ministria përgjegjëse për financat njofton degët e thesarit për numrin e praktikantëve që do të paguhen brenda fondeve të  miratuara për institucionin përkatës në ligjin vjetor të buxhetit”përcaktohet në vendim.