Kuvendi shpall vendin vakant të Kryetarit të Bordit të AMF-së! Kriteret dhe afatet e aplikimeve

Kuvendi ka bërë shpalljen e vendin vakant të kreut të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financare. Afati i aplikimeve është deri me 21 janar 2019. Kjo shpallje vjen në kushtet kur zotit Pajtim MELANI në datë 12 mars 2019 i përfundon mandati si Kryetar i Bordit tëAutoritetit të Mbikqyrjes Financiare.

Në këto kushte, Kuvendit i lind detyrimi ligjor për të bërë plotësimin e vendit, që do të rezultojë vakant pas kësaj date.

Kriteret për kandidaturat janë:

-të jetë shtetas shqiptar.

-të ketë përfunduar ciklin e plotë të studimeve universitare në një nga këto fusha: ekonomi, juridik ose të lidhur me shkencën e aktuarëve

Me përvojë profesionale të paktën 7- vjeçare, nga e cila, të paktën, 5 vjet në njërën nga këto fusha ose në disa prej tyre të marra së bashku:

a) financë-kontabilitet;

b) administrim i shoqërive tregtare;

c) këshillim ligjor i shoqërive tregtare;

ç) hartim legjislacioni;

d) shkencë e aktuarëve;

dh) sigurime shoqërore dhe pensione.

-Me integritet moral dhe profesional.

-Të paangazhuar në funksione drejtuese partiake.Të pashpallur si të dënuar penalisht, me vendim gjykate të formës së prerë.

Pengesa në kandidim:

Nuk mund të jenë anëtarë të Bordit të Autoritetit persona, të cilët:

a) në tre vitet e fundit kanë qenë ortakë, aksionarë, apo anëtarë të organeve drejtuese të subjekteve të mbikëqyrura;

b) kanë lidhje familjare me personat e parashikuar në shkronjën “a” të këtij paragrafi;

c) në tre vitet e fundit kanë qenë punonjës me kohë të pjesshme apo të plotë në subjektet e mbikëqyrura.

Kërkesa paraqitet e shoqëruar me dokumentacionin përkatës që provon përmbushjen e kritereve ligjore për anëtar të AMF-së.

Kandidatët bashkë me dokumantacionin që provon përmbushjen e kritereve ligjore dhe mungesën e rrethanave  që përbëjnë ndalim për kandidim, duhet të dorëzojnë të plotësuar dhe të nënshkruar edhe:

– formularin e vetëdeklarimit, sipas përcaktimeve të Ligjit nr.138/2015 “Për Garantimin e Integritetit të Personave që Zgjidhen, Emërohen ose Ushtrojnë Funksione Publike” si dhe

– formularët e vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, miratuar nga “Autoriteti për Informim mbi dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit”.

Dokumentacioni dorëzohet pranë Zyrës së Protokollit të Kuvendit.  Afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit është ora 16.00 e datës 21 Janar 2019.

Pas këtij orari, të gjitha aplikimet do t’i përcillen Komisioni të Parlamentar për Ekonominë dhe Financat, i cili në cilësinë e Komisionit përgjegjës dhe duke ju referuar CV-së dhe dokumentacionit shoqërues, brenda afateve të përcaktuara në Rregulloren e Kuvendit, merr në shqyrtim përmbushjen e kritereve ligjore dhe meritën e çdo kandidature.