Kuvendi rihap garën për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor

Kuvendi i Shqipërisë ka rihapur sërish garën dhe u ka bërë thirrje kandidatëve të shoqërisë civile që të aplikojnë për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe atij të Prokurorisë, në sajë të reformës në drejtësi.

Në faqen zyrtare të Kuvendit janë publikuar kriteret dhe dokumentacionet që duhet të plotësojnë të gjithë të interesuarit.

Mësohet se afati i dorëzimit të dokumenteve është 1 prilli, ndërsa kërkesat duhet të dërgohen në adresën reformanedrejtesi@avokatipopullit.gov.al.

Kryesia e Kuvendit njofton se “Bazuar në nenet 55 dhe 276 pika 8 të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit me vendimin nr. 3, datë 17.03.2017, rishpall thirrjen për paraqitjen e shprehjes së interesit nga kandidatët e rinj të shoqërisë civile për vend vakant  për një anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor  nga radhët e anëtarëve të organizatave të shoqërisë civile.

Njoftohen anëtarët e organizatave të shoqërisë civile që janë të interesuar të kandidojnë për anëtarë të KLGJ dhe që plotësojnë kushtet e parashikuara në nenin 54, pika 2   të ligjit  115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, që brenda datës 1 Prill 2017, të shprehin interesin e tyre përmes një kërkese me shkrim drejtuar Avokatit të Popullit.

Krahas kërkesës me shkrim, të interesuarit bashkëngjisin, të paktën, dokumentet e mëposhtme:

  1. a) jetëshkrimin e përditësuar;
  2. b) një platformë personale të qëllimeve dhe objektivave që propozojnë të ndjekin në qoftë se zgjidhen;
  3. c) formularin e vetëdeklarimit sipas kërkesave të ligjit “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”;

ç) një deklaratë përkundrejt përgjegjësisë ligjore që nuk kanë qenë anëtarë ose bashkëpunëtorë të ish-Sigurimit të Shtetit para 2 korrikut 1991 në kuptimin e ligjit “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”;

  1. d) një deklaratë përkundrejt përgjegjësisë ligjore se nuk janë bashkëpunëtorë, informatorë ose agjentë të ndonjë shërbimi sekret;
  1. dh) çdo dokument tjetër që vërteton përmbushjen e kushteve ligjore të parashikuara në nenin 54, pika 2 të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.

Ka të drejtë të kandidojë çdo anëtar i organizatës së shoqërisë civile që plotëson kushtet e nenit 54, pika 2 të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” dhe që siguron mbështetjen e së paku tre organizatave të shoqërisë civile, që punojnë në fusha të lidhura me sistemin e drejtësisë ose  të drejtat e  njeriut.

Shprehja e interesit dhe dokumentet shoqëruese duhet të dërgohen në adresën elektronike reformanedrejtesi@avokatipopullit.gov.al,  si dhe në adresën postare të Avokatit të Popullit: Blv. “Zhan D’Ark”, Nr. 2, Tiranë.

Bashkëlidhur formulari tip për dhënien e mbështetjes kandidatit për anëtar të KLGJ nga shoqëria civile.